Tình hình đăng ký doanh nghiệp

6.576 Tổng số doanh nghiệp
Đang hoạt động
 
0 Tổng số doanh nghiệp
Thành lập mới trong tháng 8/2022
0 Tổng số doanh nghiệp
Hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 8/2022
0 Tổng số doanh nghiệp
Tạm dừng hoạt động trong tháng 8/2022

Biểu đồ
Thống kê

Tình hình phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh
Tình hình phát triển dự án đầu tư 2022
Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh 2022
Số lượng dự án đầu tư năm 2022
Thống kê lao động 5 năm gần nhất

Tin tức