Tình hình đăng ký doanh nghiệp

6.941 Tổng số doanh nghiệp
Đang hoạt động
 
2 Tổng số doanh nghiệp
Thành lập mới trong tháng 12/2023
0 Tổng số doanh nghiệp
Hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 12/2023
0 Tổng số doanh nghiệp
Tạm dừng hoạt động trong tháng 12/2023
Tình hình phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh
Tình hình phát triển dự án đầu tư 2023
Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh 2023
Số lượng dự án đầu tư năm 2023
Thống kê lao động 5 năm gần nhất

Tin tức